Regulamin bazy terapeutów

Regulamin

Bazy Terapeutów Dziecięcej Apraksji Mowy

 

§1 Postanowienia wstępne

 1. Baza Terapeutów Dziecięcej Apraksji Mowy, zwana dalej Bazą, dostępna pod adresem internetowym www.apraksja.pl, prowadzona jest przez Ewę Grzelak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EWA GRZELAK, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadającą: NIP  8551426555 REGON 812525079 ADRES KORESPONDENCYJNY: Gułtowy ul. Wiejska 26, 62-025 Kostrzyn, ADRES EMAIL: ewa.grzelak.eg@gmail.com
 1. Baza Terapeutów Dziecięcej Apraksji Mowy jest usługą polegającą na udostępnianiu zarejestrowanym użytkownikom możliwości prezentacji treści i informacji, za które użytkownicy ponoszą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność.
 1. Możliwość zarejestrowania się w Bazie Terapeutów Dziecięcej Apraksji Mowy ograniczona jest do osób,  które ukończyły szkolenie „Terapia Dziecięcej Apraksji Mowy, ORM, Afazji Motorycznej i Rozwojowej według zasad motorycznego uczenia ”

 

§2 Podstawowe pojęcia

 1. Zarejestrowany Użytkownik – zwany dalej Użytkownikiem, jest to osoba, która posiada konto na stronie www.apraksja .pl i wypełniła formularz rejestracji do  Bazy Terapeutów Dziecięcej Apraksji Mowy , w wyniku czego utworzyła Profil Terapeuty.
 2. Profil Terapeuty -  miejsce w Bazie Terapeutów Dziecięcej Apraksji Mowy powiązane z Zarejestrowanym Użytkownikiem, w ramach którego Prowadząca Bazę udostępnia Użytkownikowi możliwość publicznego zaprezentowania prowadzonej działalności, ilości i rodzaju odbytych szkoleń, wybranych danych osobowych, które użytkownik zdecyduje się zamieścić, pliku graficznego ze zdjęciem (w tym z możliwością prezentacji własnego wizerunku) oraz danych lokalizacyjnych prowadzonej działalności.
 3. Prowadząca Bazę Terapeutów Dziecięcej Apraksji Mowy – Ewa Grzelak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EWA GRZELAK zwana dalej Prowadzącą Bazę
 4. Polityka Prywatności - zbiór zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony www.apraksja.pl, Sklepu internetowego będącego jej integralnym elementem oraz Bazy Terapeutów Dziecięcej Apraksji Mowy działającej w ramach strony www.apraksja.pl i na tejże stronie udostępnionych.

 

§3 Cele funkcjonowania

 1. Celem funkcjonowania Bazy Terapeutów Dziecięcej Apraksji Mowy jest:

- stworzenie narzędzia ułatwiającego skontaktowanie pacjentów i ich opiekunów z terapeutami,

- możliwość wyboru terapeuty z zależności od lokalizacji świadczonych usług, grupy wiekowej pacjentów z jakimi terapeuta pracuje oraz przebytych kursów i szkoleń,

- weryfikacja kompetencji terapeutów polegająca na ograniczonym dostępie do Bazy zgodnie z s §1 pkt. 3

               2.  Dla zapewnienia obecności w Bazie Terapeutów Dziecięcej Apraksji kompetentnych                     

                   terapeutów prowadząca Bazę Ewa Grzelak, zastrzega sobie prawo do usuwania z Bazy  

                   osób, które w ocenie prowadzącej nie dają rękojmi prowadzenia terapii Dziecięcej Apraksji 

                   Mowy na odpowiednim poziomie w tym w szczególności:

                      - nie przestrzegają norm etycznych w zakresie prowadzenia terapii 

                      - publikują treści i wygłaszają opinie stojące w sprzeczności z aktualnym stanem wiedzy 

                        na temat dziecięcej apraksji mowy, zasad motorycznego uczenia oraz terapii dziecięcej 

                        apraksji mowy, przy czym prowadząca Bazę zastrzega sobie wyłączne prawo do oceny  

                        tych treści lub wygłaszanych opinii i uznawania ich za wystarczające do usunięcia  

                        zarejestrowanego użytkownika z Bazy lub odmowy rejestracji nowego użytkownika.

                     - nie przestrzegają zapisów niniejszego Regulaminu.

 

§4 Prawa i obowiązki zarejestrowanych użytkowników

 1. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo załączenia opisu i podania treści, w ramach udostępnionego na serwerze miejsca przez Prowadzącą Bazę  w obrębie profilu użytkownika.
 1. Prezentowane treści mogą dotyczyć opisu prowadzonej działalności, ilości i rodzaju odbytych szkoleń, wybranych danych osobowych, które użytkownik zdecyduje się zamieścić, pliku graficznego ze zdjęciem (w tym z możliwością prezentacji własnego wizerunku) oraz danych lokalizacyjnych prowadzonej działalności. Za treści te użytkownicy ponoszą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność.
 1. Prezentowane treści o których mowa w pkt 1. i 2. przechodzą proces weryfikacji pod względem zgodności z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami i mogą być usuwane przez prowadzącą bazę bez podania przyczyny. 
 1. Zakres danych podawanych przy rejestracji, które Prowadząca Bazę jako Administrator danych osobowych przetwarza zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie www.apraksja.pl dzieli się na: 

Dane konieczne  do rejestracji profilu terapeuty:

                              - miejsce i data ukończenia szkolenia  „Terapia Dziecięcej Apraksji                  

                              Mowy, ORM, Afazji Motorycznej i  Rozwojowej według zasad  

                              motorycznego uczenia ”

                           -  imię i nazwisko 

                           -  adres e -mail   

                  Opcjonalnie dane,  jakie  rejestrujący  się użytkownik może umieścić do            

                  publicznej wiadomości, tj.: 

                               -  numer telefonu pod którym można kontaktować się z       

                                  rejestrującym się  użytkownikiem

                               -  adres strony internetowej rejestrującego się użytkownika

                               -  plik graficzny mogący zawierać wizerunek rejestrującego się     

                                   użytkownika 

                               -  informacje o ukończonych przez rejestrującego się użytkownika      

                                 kursach i szkoleniach innych niż wymienione w §1 pkt.3

 1. Przesyłając dane do Bazy Terapeutów Dziecięcej Apraksji Mowy, użytkownik ma świadomość, iż dostęp do danych będzie miała każda osoba odwiedzająca stronę. 

                    Prowadząca Bazę Ewa Grzelak,  nie odpowiada za to, w jaki sposób dane te będą               

                    wykorzystywane,  kopiowane i przetwarzane przez odwiedzających stronę.  

                    Użytkownik rejestrując się w Bazie przyjmuje to do wiadomości wyraża na to  

                   zgodę.

 1. Dane osobowe i dane wynikające z rejestracji konta na stronie www.apraksja.pl oraz wynikające z  utworzenia Profilu terapeuty w Bazie Danych Terapeutów Dziecięcej Apraksji Mowy są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie www.apraksja.pl
 1. Użytkownik w każdej chwili ma prawo żądać usunięcia lub zmiany  zarówno danych wymienionych w pkt.5 jak treści zamieszczonych w opisie połączonym ze swoim profilem terapeuty. 
 1. Prowadząca Bazę Terapeutów Dziecięcej Apraksji Mowy, Ewa Grzelak, ma obowiązek usunąć lub zmienić dane i treści o których mowa w pkt. 6 o ile nie stoi to w sprzeczności z obowiązującym prawem oraz w odniesieniu do treści zamieszczonych w opisie, treści te przejdą proces weryfikacji opisany w pkt. 3
 1. Użytkownik w każdej chwili ma prawo żądać usunięcia Profilu Terapeuty z Bazy, wysyłając wiadomość e – mail z takim żądaniem na adres kontakt@apraksja.pl  a prowadząca Bazę ma obowiązek usunąć profil w przypadku stwierdzenia wpłynięcia takiego żądania.

                                                          

§5 Postanowienia końcowe 

 1. Prowadząca Bazę zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. O wprowadzonych zmianach zarejestrowani użytkownicy posiadający Profil Terapeuty będą na bieżąco informowani. Pozostanie w Bazie (nie wysłanie żądania usunięcia z Bazy) oznacza akceptację wprowadzonych do regulaminu zmian.
 2. Użytkownik przystępujący do Bazy przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że nie przysługują mu żadne roszczenia z tytułu ograniczenia treści zamieszczanych w opisie połączonym ze swoim profilem oraz z tytułu usunięcia go z Bazy o którym mowa w §2 pkt 2.
 3. Użytkownik przystępując do Bazy oświadcza, że zapoznał się z Polityką Prywatności dostępną na stronie www.apraksja.pl
 4. Zapisy niniejszego regulaminu pozostają w ścisłym związku z Polityką Prywatności udostępnioną na stronie www.apraksja.pl w taki sposób, że wskazana Polityka Prywatności odnosi się również do funkcjonowania Bazy i zapisów niniejszego regulaminu.
 5. Korzystanie z Bazy Terapeutów Dziecięcej Apraksji Mowy jest bezpłatne zarówno dla Zarejestrowanych Użytkowników jak i dla osób korzystających z bazy.