Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Strony www.apraksja.pl oraz działających w jej ramach Sklepu oraz Bazy Danych Terapeutów Dziecięcej Apraksji Mowy

 

§1 Informacje wstępne

 1. Administratorem danych osobowych, zbieranych i przetwarzanych poprzez stronę internetową www.apraksja.pl oraz działający na niej sklep internetowy, jest Ewa Grzelak prowadząca działalność gospodarczą  pod firmą EWA GRZELAK, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8551426555, REGON 812525079 adres korespondencyjny:  Gułtowy ul.. Wiejska 26, 62-025 Kostrzyn.
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony www.apraksja.pl, sklepu internetowego będącego jej integralnym elementem oraz Bazy Terapeutów Dziecięcej Apraksji Mowy działającej w ramach strony www.apraksja.pl
 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie , w przypadku  przyczyn zewnętrznych (np. zmiany obowiązujących przepisów) a także w przypadku zmian w funkcjonowaniu strony www.apraksja.pl. oraz działających w jej ramach Sklepu oraz Bazy Danych Terapeutów Dziecięcej Apraksji Mowy.  Aktualnie obowiązująca wersja polityki prywatności jest zawsze dostępna na stronie www.apraksja.pl 
 1. Dane przetwarzane są w celu realizacji usług, w tym dla wykonywania umów i sprzedaży produktów, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych i prawem dopuszczonych celów Administratora danych, w szczególności w celach marketingowych (marketing własnych produktów lub usług), bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagana. 
 1. W szczególności zgoda o której mowa w pkt.3 może dotyczyć otrzymywania korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Administratora lub partnerów współpracujących z Administratorem, przesyłanych drogą elektroniczną, telefoniczną lub w inny sposób. Zgoda ta  może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez osobę, której dane dotyczą.
 1. Dokładamy szczególnej staranności do ochrony danych osobowych i poszanowania prywatności Klientów  i  Użytkowników sklepu i strony www.apraksja.pl. Administrator nie udostępnia danych osobowych  odbiorcom nieuprawnionym. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 1. Każdy Klient lub użytkownik strony www.apraksja.pl oraz działających w jej ramach Sklepu oraz Bazy Danych Terapeutów Dziecięcej Apraksji Mowy ma  prawo wglądu do treści swoich danych oraz prawo ich edytowania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
 1. Jeżeli  przetwarzanie danych Klienta lub użytkownika strony www.apraksja.pl oraz działających w jej ramach Sklepu oraz Bazy Danych Terapeutów Dziecięcej Apraksji Mowy narusza obowiązujące przepisy, każdy Klient lub użytkownik strony www.apraksja.pl  ma prawo do skargi do organu nadzoru:  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 2 Podstawowe pojęcia

1. Administrator danych osobowych   Osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (art. 4 pkt 7 rozporządzenie RODO). Zadaniem Administratora danych osobowych jest  stosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczenie danych przed ich:

- udostępnieniem osobom nieupoważnionym,

- zabraniem przez osobę nieuprawnioną,

- przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą,

- utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administratorem danych osobowych, zbieranych i przetwarzanych poprzez stronę internetową www.apraksja.pl oraz działający na niej sklep internetowy, jest Ewa Grzelak prowadząca działalność gospodarczą  pod firmą EWA GRZELAK.

2. Polityka Prywatności  -  niniejszy dokument określający zasady gromadzenia, wykorzystywania i  przetwarzania danych w tym danych osobowych.

3. Przetwarzanie danych osobowych - operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, zwłaszcza jeżeli wykonywane są wykonuje się w systemach informatycznych.

4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym apraksja.pl oraz www.apraksja.pl

5. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów albo Usługi  ze Sprzedawcą.

6. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, określający płatności oraz warunki Umowy Sprzedaży, w tym sposób dostawy produktów lub sposób udostępnienia usług. Formularz zamówienia może zawierać informacje o prawach przysługujących Klientowi a także o ograniczeniach praw, na które w ramach zawartej umowy Klient wyraża zgodę w tym w szczególności wyłączenia prawa odstąpienia od umowy w odniesieniu na przykład do treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.

7. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, usługa lub treść cyfrowa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Produktem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest także odpłatny dostęp do określonych materiałów, kursów obrazów i treści  w postaci plików komputerowych udostępnianych Klientowi na określony czas.

8. Usługa – czynność niematerialna, taka jak porada, konsultacja, terapia  świadczona na odległość lub w bezpośrednim kontakcie z klientem lub wskazanym przez klienta podmiotem oraz czynność mająca na celu wytworzenie dokumentów takich opinia, zalecenie terapeutyczne lub edukacyjne, program terapii lub nauczania, itp.

9. Treści Cyfrowe  - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, w szczególności pliki, programy i aplikacje istniejące i dostarczane Klientowi tylko w wersji cyfrowej

10. Sprzedawca – jest to  osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.  Osobą  tą jest Marcin Grzelak prowadzący działalność gospodarczą  pod firmą MARCIN GRZELAK, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 8551416083, REGON: 811116210 ADRES KORESPONDENCYJNY: Gułtowy ul.. Wiejska 26, 62-025 Kostrzyn.

11. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

12. Konto - konto klienta na stronie www.apraksja.pl i w Sklepie, są w nim gromadzone  dane podane przez Klienta w Formularzu Rejestracji oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

13. Formularz rejestracji - formularz dostępny na stronie www.apraksja.pl  i  w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. W Formularzu Rejestracji Klient podaje dane :  nazwę użytkownika oraz adres e-mail. 

14. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, określający płatności oraz warunki Umowy Sprzedaży Produktów i Usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu, w tym sposób dostawy Produktów lub sposób udostępnienia Usług. Formularz zamówienia może zawierać informacje o prawach przysługujących Klientowi a także o ograniczeniach praw, na które w ramach zawartej umowy Klient wyraża zgodę w tym w szczególności wyłączenia prawa odstąpienia od umowy w odniesieniu na przykład do treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.

15. Nazwa Użytkownika – dowolny ciąg znaków podawany przez osobę rejestrującą się za pomocą Formularza rejestracji w celu utworzenia konta na stronie i w Sklepie lub w  Bazie Terapeutów Dziecięcej Apraksji Mowy identyfikujący posiadacza konta. Nazwa Użytkownika na stałe powiązana jest z jego adresem e – mail. 

17. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

18. Baza Terapeutów Dziecięcej Apraksji Mowy - usługa realizowana na stronie www.apraksja.pl polegająca na udostępnianiu zarejestrowanym użytkownikom możliwości prezentacji treści i informacji, za które użytkownicy ponoszą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność.

Prezentowane treści mogą dotyczyć opisu prowadzonej działalności, ilości i rodzaju odbytych szkoleń, wybranych danych osobowych, które użytkownik zdecyduje się zamieścić, pliku graficznego ze zdjęciem (w tym z możliwością prezentacji własnego wizerunku) oraz danych lokalizacyjnych prowadzonej działalności. Załączanie  przez użytkownika wskazanych danych ma na celu ułatwienie osobom odwiedzającym stronę www.apraksja.pl uzyskanie informacji o zarejestrowanym użytkowniku i prowadzonej przez niego działalności terapeutycznej w tym umożliwić wybór z pośród innych zarejestrowanych użytkowników i uzyskać informacje konieczne do skontaktowania się z zarejestrowanym użytkownikiem prowadzącym działalność terapeutyczną.

Prezentowane treści przechodzą proces weryfikacji pod względem zgodności z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami i mogą być usuwane.

Użytkownik dopisujący się do Bazy Terapeutów Dziecięcej Apraksji Mowy i publikujący w ramach przydzielonego miejsca wyżej opisane treści zobowiązany jest przestrzegać Regulaminu Bazy Terapeutów Dziecięcej  Apraksji Mowy dostępnego na stronie www.apraksja.pl. 

Możliwość zarejestrowania się w Bazie Terapeutów Dziecięcej Apraksji Mowy ograniczona jest do osób,  które ukończyły szkolenie „Terapia Dziecięcej Apraksji Mowy, ORM, Afazji Motorycznej i Rozwojowej według zasad motorycznego uczenia ”

19. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Pełna treść Rozporządzenia dostępna pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

§ 3 Rodzaj zbieranych i przetwarzanych za pośrednictwem strony www.apraksja.pl danych, cel ich zbierania i przetwarzana oraz  podstawa prawna na jakiej dane są zbierane i przetwarzane

1)  Za pośrednictwem strony www.apraksja.pl oraz działającego na tej stronie sklepu internetowego oraz Bazy Terapeutów Dziecięcej Apraksji Mowy, Administrator  zbiera i przetwarza informacje dotyczące Klientów Sklepu i użytkowników strony, którymi w szczególności są:

- osoby fizyczne dokonujące czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością,

- osoby fizyczne prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, 

- osoby fizyczne, reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodom.

 

2) Dane osobowe zbierane są w następujących przypadkach i w podanym                            

     poniżej zakresie:

            a)  rejestracji na stronie www.apraksja.pl , w celu utworzenia   

                indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. 

                Podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane są niezbędne do   

                                                    wykonania  umowy o świadczenie usługi Konta

                Zakres danych podawanych przez Klienta i użytkownika strony:

                                                       - nazwa użytkownika 

                                                       - adres e -mail                                        

             

            b)  składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy  

                 sprzedaży (lub nieodpłatnego przekazania w przypadku gdy opłata nie   

                  będzie pobierana) produktu, treści cyfrowej, konsultacji lub szkolenia. 

                 Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane są niezbędne do        

                                                    wykonania umowy sprzedaży (lub nieodpłatnego  

                                                    przekazania w przypadku gdy opłata nie będzie    

                                                    pobierana)

                 Zakres danych podawanych przez składającego zamówienie:

                                                  -   imię i nazwisko 

                                                  -   adres e –mail

                                                  -   dane adresowe: państwo, kod pocztowy i                                                       

                                                      miejscowość, ulica wraz z   numerem              

                                                       domu/mieszkania

                                                    - numer telefonu ( w przypadku wybrania niektórych form               

                                                      wysyłki)

                                                    - nazwa firmy oraz numer NIP ( w przypadku składania               

                                                      zamówienia przez firmę)

 

            c)  subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newslettera), w celu wykonania   

                 umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną.

                 Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a  RODO - zgoda osoby, której dane 

                                                   dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi  

                                                   Newsletter 

                 Zakres danych podawanych przez subskrybenta:

                                                   - adres e –mail

 

             d) zarejestrowania się w Bazie Terapeutów Dziecięcej Apraksji Mowy, w celu 

                  wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą  

                 elektroniczną.

                 Podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane są niezbędne do   

                                                    wykonania  umowy o świadczenie usługi Konta

                 Dane te ze względu na informacyjny charakter Bazy Terapeutów 

               Dziecięcej Apraksji Mowy są umieszczane dobrowolnie przez rejestrującego  

               się  użytkownika i są powszechnie dostępne dla każdego, kto odwiedza  

               stronę www.apraksja.pl, gdyż w takim celu są tam umieszczane.

                Zakres danych podawanych przy rejestracji:

                              - miejsce i data ukończenia szkolenia  „Terapia Dziecięcej Apraksji                  

                                   Mowy, ORM, Afazji Motorycznej i  Rozwojowej według zasad  

                                motorycznego uczenia ”

                              - imię i nazwisko 

                              - adres e -mail   

                  Oraz opcjonalnie dane, w takim zakresie w jakim rejestrujący  się 

                  użytkownik zdecyduje się je umieścić do publicznej wiadomości, tj.: 

                               -  numer telefonu pod którym można kontaktować się z       

                                  rejestrującym się  użytkownikiem

                               -  adres strony internetowej rejestrującego się użytkownika

                               - plik graficzny mogący zawierać wizerunek rejestrującego się     

                                 użytkownika 

                               - informacje o ukończonych przez rejestrującego się użytkownika  

                                 kursach i szkoleniach

                               - informacje o grupie wiekowej  pacjentów  z jakimi rejestrujący się 

                                 użytkownik pracuje w ramach prowadzenia działalności  

                                 terapeutycznej.

                               - informacje o gabinecie, w którym rejestrujący się  użytkownik  

                                 przyjmuje pacjentów, tj. dane adresowe i lokalizacyjne

                              - opis prowadzonej przez rejestrującego się użytkownika działalności  

                                 terapeutycznej

 

                    Przesyłając dane do Bazy Terapeutów Dziecięcej Apraksji Mowy, użytkownik ma       

                  świadomość, iż dostęp do danych będzie miała każda osoba odwiedzająca stronę. 

                  Administrator  nie odpowiada za to, w jaki sposób dane będą wykorzystywane, 

                  kopiowane i przetwarzane przez odwiedzających stronę.

 

3) Podczas korzystania ze Strony Internetowej, Sklepu oraz Bazy Terapeutów Dziecięcej Apraksji Mowy mogą być pobierane następujące informacje: 

- adres IP przypisany do komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu Klienta lub odwiedzającego stronę www.apraksja.pl,

- rodzaj przeglądarki,

- czas dostępu,

- typ systemu operacyjnego,

 

4) Ze względu na prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust.1 lit. F  RODO, polegający na ustalaniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz obronie przed roszczeniami w postępowaniach przed sądami i innymi organami państwowymi w  celu ustalania, dochodzenia i egzekucji ewentualnych roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: 

- Imię i  nazwisko,

- dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki    

   Klient korzysta z usług,

- inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów   

  poniesionej szkody.

- informacje na temat wyrażonych zgód i spełnienia obowiązku informacyjnego

 

5) Przekazanie danych osobowych w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony www.apraksja.pl w tym działających w jej ramach Sklepu Internetowego oraz Bazy Danych Terapeutów Dziecięcej Apraksji Mowy jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesach Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta  lub dołączenie do Bazy Danych Terapeutów Dziecięcej Apraksji Mowy , zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta niemożliwe jest złożenie i realizacja zamówienia Klienta. 

 

§4  Udostępnianie, powierzanie i przechowywanie danych

 1. Dane osobowe Klientów i użytkowników Strony www.apraksja.pl  oraz działających w jej ramach Sklepu Internetowego oraz Bazy Danych Terapeutów Dziecięcej Apraksji Mowy przekazywane są dostawcom usług z których korzysta Administrator w związku z prowadzoną działalnością i albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobu przetwarzania albo te cele i sposoby określają samodzielnie.

    W pierwszym przypadku mamy do czynienia z podmiotami przetwarzającymi dane takimi jak: dostawcy usług księgowych oraz dostawcy usług hostingu.

     W Drugim Przypadku są to dostawcy, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Są to dostawcy świadczący np. usługi płatności elektronicznych oraz usługi bankowe.

2) Dostawcy usług mają siedzibę w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

3) Dane osobowe Klientów i użytkowników Strony www.apraksja.pl  oraz działających w jej ramach Sklepu Internetowego oraz Bazy Danych Terapeutów Dziecięcej Apraksji Mowy przetwarzane i przechowywane są:

- tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie mogą być wysuwane w stosunku do Administratora, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda.   

- tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie mogą być wysuwane w stosunku do Administratora, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy.

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia  roszczeń wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

 

4) W przypadku dokonania zakupu w Sklepie, w celu dostarczenia zamówionych towarów, dane osobowe będą udostępnione i przekazywane:

- prowadzącemu sklep Marcinowi Grzelakowi, który prowadzi, działalność gospodarczą pod firmą MARCIN GRZELAK, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadającą: NIP: 8551416083 REGON: 811116210, adres korespondencyjny : Gułtowy ul. Wiejska 26, 62-025 Kostrzyn.

- w odpowiednich przypadkach Poczcie Polskiej S.A

- w odpowiednich przypadkach Firmie Kurierskiej 

-w odpowiednich przypadkach podmiotom świadczącym usługi doręczania przesyłek

 

5) W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system płatności elektronicznych, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotowej płatności podmiotom realizującym  usługę płatności elektronicznej.

 

6) W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji Newslettera na jego adres e-mail wysyłane będą wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych Produktach i Usługach dostępnych w Sklepie.

 

7) W przypadku skierowania żądania udostępnienia danych osobowych przez uprawnione organa państwowe, dane te będą udostępniane przez Administratora

 

 

§5 Polityka w odniesieniu do plików „cookies”

 1. Pliki „cookies"  to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze lokalnym lub innym urządzeniu podczas, odwiedzania stron WWW w sieci Internet. Pliki te zawierają zazwyczaj: 

    - podstawowe informacje na temat nazwy strony WWW, z której pochodzi,

    - czas istnienia pliku na komputerze z którego przeglądana jest strona WWW

    - numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną WWW, jest to numer unikalny i wygenerowany w sposób losowy.

 

Pliki te stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przeglądającego stronę WWW. Pliki te używane są najczęściej w celu optymalizacji procesu korzystania ze strony WWW.

 

 1. Zazwyczaj oprogramowanie stosowane do przeglądania stron WWW domyślnie zezwala na umieszczanie plików “cookies” na urządzeniu końcowym. Można dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików “cookies. Informacje o obsłudze plików “cookies” oraz możliwych konfiguracjach zazwyczaj dostępne są w ustawieniach przeglądarki.

 

 1. Administrator używa plików ”cookies” podczas korzystania przez Klientów i Użytkowników  strony www.apraksja.pl oraz działających w jej ramach Sklepu i Bazy Danych Terapeutów Dziecięcej Apraksji Mowy z usług, oraz podczas przeglądania strony. 

 

 1. Zmiany dokonane w konfiguracji przeglądarki mające na celu ograniczenie lub całkowite blokowanie umieszczania plików „cookies” mogą wpłynąć na dostępność i funkcjonalność strony www.apraksja.pl i oferowanych za jej pośrednictwem usług, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania.

 

 1. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronie www.apraksja.pl  są kojarzone wyłącznie z przeglądarką  komputera klienta lub użytkownika strony www.apraksja.pl bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze użytkownika.

Informacje te mogą być odczytane przez serwer Administratora przy każdorazowym połączeniu się ze stroną www.apraksja.pl z komputera klienta lub użytkownika strony.

 

 1. Pliki ”cookies” mogą dostarczać danych statystycznych o ruchu Klientów i  użytkowników oraz  korzystaniu przez nich z poszczególnych usług i podstron będących częścią strony www.apraksja.pl.