Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

www.apraksja.pl

 

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.apraksja.pl, prowadzony jest przez Marcina Grzelaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MARCIN GRZELAK, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadającą: NIP 8551416083, REGON 811116210 adres korespondencyjny: Gułtowy ul.. Wiejska 26, 62-025 Kostrzyn
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2

Definicje

 

Stosowane w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1. Konsument – jest to  osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – jest to  osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.  Osobą  tą jest Marcin Grzelak prowadzący działalność gospodarczą  pod firmą MARCIN GRZZELAK, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, , NIP 8551426555, REGON 812525079 adres korespondencyjny:  Gułtowy ul.. Wiejska 26, 62-025 Kostrzyn 3. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym apraksja.pl oraz www.apraksja.pl

4. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

5. Przedsiębiorca – Korzystająca ze Sklepu osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, w stosunku do której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która wykonuje działalność gospodarczą we własnym imieniu.

6. Regulamin – niniejszy dokument - regulamin Sklepu.

7. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron w ramach Sklepu będącego zorganizowanym system zawierania umów na odległość z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

8. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone  dane podane przez Klienta w Formularzu Rejestracji oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. W Formularzu Rejestracji Klient podaje dane takie jak imię, nazwisko, w przypadku przedsiębiorców nazwę oraz adres e-mail, które administrowane są zgodnie z Polityką  Prywatności dostępną na stronie apraksja.pl

10. Polityka Prywatności - dokument umieszczony  na witrynie internetowej apraksja.pl w celu poinformowania użytkowników o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane

11. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów albo Usługi  ze Sprzedawcą.

12. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, określający płatności oraz warunki Umowy Sprzedaży, w tym sposób dostawy produktów lub sposób udostępnienia usług. Formularz zamówienia może zawierać informacje o prawach przysługujących Klientowi a także o ograniczeniach praw, na które w ramach zawartej umowy Klient wyraża zgodę w tym w szczególności wyłączenia prawa odstąpienia od umowy w odniesieniu na przykład do treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.

13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, usługa lub treść cyfrowa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Produktem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest także odpłatny dostęp do określonych materiałów, kursów obrazów i treści  w postaci plików komputerowych udostępnianych Klientowi na określony czas.

14. Usługa – czynność niematerialna, taka jak porada, konsultacja, terapia  świadczona na odległość lub w bezpośrednim kontakcie z klientem lub wskazanym przez klienta podmiotem oraz czynność mająca na celu wytworzenie dokumentów takich opinia, zalecenie terapeutyczne lub edukacyjne, program terapii lub nauczania, itp.

15. Treści Cyfrowe  - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, w szczególności pliki, programy i aplikacje istniejące i dostarczane Klientowi tylko w wersji cyfrowej.

16. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, dający możliwość modyfikacji danych zamówienia, w szczególności w zakresie ilości Produktów, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu.

17. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

18. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

  1. Adres Sprzedawcy: Gułtowy ul. Wiejska 26, 62-025 Kostrzyn
  2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@apraksja.pl
  3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 92 1050 1520 1000 0092 9013 4304
  4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
  5. Klient może porozumieć się telefonicznie w sprawie oferowanych produktów w godzinach 10.00– 18.00 pod numerem telefonu: 502 401 775

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
    a.    urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową 
    b.    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
    c.    włączona obsługa plików cookies,,
    d.    włączona obsługa JavaScript.
2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
4. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §5  Regulaminu
5. Produkty dostępne w asortymencie sklepu Klient może zamówić bez zakładania konta  kontaktując się ze Sprzedającym w celu  podania niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
6. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

 

 

§ 5

Zakładanie Konta, zasady składania i realizacji zamówienia

 

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych imię i nazwisko, adres e-mail. Należy również ustalić hasło do Konta
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
5. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie należy zalogować się do Sklepu, wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”, kliknąć przycisk “Przejdź do zamówienia”, wypełnić formularz „Dane zamawiającego” oraz potwierdzić zamówienie, klikając przycisk „Zamawiam i płacę” i w zależności od wybranego sposobu płatności opłacić zamówienie w określonym terminie.
6. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest rodzaju sprzedawanego produktu i wynosi:
    - dla produktów fizycznych:  do 14 dni roboczych
    - dla produktów cyfrowych: do 7 dni roboczych 
    - dla szkoleń online i stacjonarnych: termin realizacji szkolenia (podany w opisie szkolenia)
    - dla konsultacji online i stacjonarnych: termin realizacji konsultacji (podany w opisie produktu)

 

§ 6

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu:
      a.   Przesyłka pocztowa
      b.   Przesyłka InPost (paczkomat) 
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
      a.   Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
      b.   Płatności elektroniczne
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
4. Termin realizacji zamówienia znajduje się w opisie produktu.

 

 

§ 7

Wykonanie umowy sprzedaży

 

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 5 pkt.5 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku płatności przelewem i płatności elektronicznych , Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5.  W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, w którym dostarczone zostaną wszystkie zamówione Produkty  chyba, że klient zażąda dostarczenia części Produktów w terminach zawartych w ich opisie.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub poprzez płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

9. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej.

10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

 

§ 8

 Zasady korzystania z zakupionych Produktów 

           
1.  Wszelkie Produkty udostępniane odpłatnie i nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Zakupione lub przekazane nieodpłatnie Produkty w szczególności zaś treści cyfrowe w celu ochrony praw autorskich mogą być trwale oznakowane w taki sposób aby możliwe było zidentyfikowanie Klienta, który je zakupił.
3.Użytkownik nie ma prawa do powielania i kopiowania Produktów (w całości lub we fragmentach).
4. Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej treści cyfrowych lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). 
5. Niedozwolone jest dystrybuowanie Produktów, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.

 

 

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
8. Skutki odstąpienia od Umowy:
a.    W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b.    W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c.    Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d.    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e.    Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
f.    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
g.    Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
9.  W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c.    w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d.    o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
e.    w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
f.    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g.    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
h.    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
i.    o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

 

§ 10

Reklamacja i gwarancja

 

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie w  § 3 adresy Sprzedawcy. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
5. Towary reklamowane należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

 

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a.    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b.    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c.    Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

1. Administratorem danych osobowych Klientów, zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego, zgodnie z Polityką  Prywatności dostępną na stronie apraksja.pl,
 jest  Ewa Grzelak prowadząca działalność gospodarczą  pod firmą EWA GRZELAK, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8551426555, REGON 812525079 ADRES KORESPONDENCYJNY:  Gułtowy ul.. Wiejska 26, 62-025 Kostrzyn.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4.  Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.